Wybrany tok: PR S/2024/MGR Stac mgr 5.0 2024/2025 zimowy

KierunekPrawo
Specjalność
Nazwa tokuPR S/2024/MGR Stac mgr 5.0 2024/2025 zimowy
WydziałWydział Prawa i Bezpieczeństwa
Planowana data zakończenia studiów2029-09-30
Długość studiów (w latach)5
Poziom wykształceniajednolite studia magisterskie

Ankieta osobowa

Zdjęcie

Zdjęcie powinno spełniać wymogi fotografii biometrycznej - szczegółowe wymogi zdjęcia do legitymacji

Zdjęcia zrobione samodzielnie (smartfonem) polecamy przetestować pod kątem wymogów fotografii biometrycznej przez aplikację photoaid lub inne walidatory zdjęć biometrycznych.

Zdjęcie można przesłać po rekrutacji przez stronę: euczelnia.wseip.edu.pl, po zalogowaniu menu: Kartoteka->legitymacja

Kliknij lub przeciągnij i upuść tutaj nowe zdjęcie

Ankieta osobowa

 

Adres zamieszkania

Podaj lokalizację urzędu pocztowego
 
Wybierz miejscowość (miasto lub wieś), np. Górno. Jeśli nie znajdziesz na liście swojej miejscowości wybierz "--inne--". Przy podpisywaniu umowy zwróć uwagę na brak miejscowości pracownikowi rekrutacji ANS.
Wpisz adres, np. Górno 158 jeśli mieszkasz we wsi Górno pod nr 158 lub ul. Kielecka 12/12, lub Oś. Na Stoku 12/12A

Adres korespondencji. Korespondencja drogą elektoniczną.

Podaj lokalizację urzędu pocztowego
 
Wybierz miejscowość (miasto lub wieś), np. Górno. Jeśli nie znajdziesz na liście swojej miejscowości wybierz "--inne--". Przy podpisywaniu umowy zwróć uwagę na brak miejscowości pracownikowi rekrutacji ANS.
Wpisz adres, np. Górno 158 / ul. Kielcecka 12/12 / Oś. Na Stoku 12/12A

Do podania załączam

Świadectwo dojrzałości

 
W przypadku braku szkoły na liście proszę wybrać dowolną. Szkoła zostanie zmieniona na prawidłową podczas zapisu na studia.
 

Języki obce

Cudzoziemcy

Czy wydana Karta Polaka - w przypadku cudzoziemców.

Informacja o niepełnosprawności

Mobilna legitymacja studencka - mLegitymacja

Jestem zainteresowany wydaniem mLegitymacji w ramach aplikacji mObywatel. mLegitymacja zastępuje Eletroniczną Legitymację Studencką (ELS).

Klauzula informacyjna dla kandydatów na studia i studentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. administratorem danych osobowych kandydatów na studia i studentów jest Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego z siedzibą w Kielcach, ul. Jagiellońska 109A;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@wsepinm.edu.pl, tel. 41 366 93 73;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na studia w ANS oraz realizacji zadań dydaktycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora w ramach wykonywania obowiązków służbowych; podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych;
 5. dane osobowe studenta przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, przy czym dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą przechowywane przez 50 lat;
 6. dane osobowe kandydata na studia, który nie podjął studiów będą przechowywane przez okres 180 dni, licząc od dnia inauguracji roku akademickiego, a następnie niszczone;
 7. każdy kandydat na studia/student ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody;
 8. kandydat na studia/student ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 9. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, dla których są zbierane; nie podanie tych danych może skutkować niemożnością realizacji tych celów;
 10. dane osobowe kandydata na studia/studenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu;
 11. administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego.
Akceptuję "Klauzule informacyjna dla kandydatów na studia i studentów"