Wybrany tok: Prawo ochrony środowiska i gospodarka odpadami 2023

KierunekPrawo Ochrony Środowiska i Gospodarka Odpadami
Specjalność
Nazwa tokuPrawo ochrony środowiska i gospodarka odpadami 2023
WydziałStudia Podyplomowe
Planowana data zakończenia studiów2024-09-30
Długość studiów (w latach)1
Poziom wykszatałceniastudia podyplomowe

Wypełnij kwestionariusz osobowy

Ankieta osobowa

 

Adres zamieszkania

Podaj lokalizację urzędu pocztowego
 
Wybierz miejscowość (miasto lub wieś), np. Górno. Jeśli nie znajdziesz na liście swojej miejscowości wybierz "--inne--". Przy podpisywaniu umowy zwróć uwagę na brak miejscowości pracownikowi rekrutacji ANS.
Wpisz adres, np. Górno 158 / ul. Kielecka 12/12 / Oś. Na Stoku 12/12A

Adres korespondencji. Korespondencja drogą elektoniczną.

Podaj lokalizację urzędu pocztowego
 
Wybierz miejscowość (miasto lub wieś), np. Górno. Jeśli nie znajdziesz na liście swojej miejscowości wybierz "--inne--". Przy podpisywaniu umowy zwróć uwagę na brak miejscowości pracownikowi rekrutacji ANS.
Wpisz adres, np. Górno 158 / ul. Kielcecka 12/12 / Oś. Na Stoku 12/12A

Do podania załączam

Dyplom ukończenia studiów wyższych

 
 

Cudzoziemcy

Czy wydana Karata Polaka - w przypadku cudzoziemców.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na studia i studentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. administratorem danych osobowych kandydatów na studia i studentów jest Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego z siedzibą w Kielcach, ul. Jagiellońska 109A;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@wsepinm.edu.pl, tel. 41 366 93 73;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na studia w ANS oraz realizacji zadań dydaktycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora w ramach wykonywania obowiązków służbowych; podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych;
 5. dane osobowe studenta przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, przy czym dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą przechowywane przez 50 lat;
 6. dane osobowe kandydata na studia, który nie podjął studiów będą przechowywane przez okres 180 dni, licząc od dnia inauguracji roku akademickiego, a następnie niszczone;
 7. każdy kandydat na studia/student ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody;
 8. kandydat na studia/student ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 9. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, dla których są zbierane; nie podanie tych danych może skutkować niemożnością realizacji tych celów;
 10. dane osobowe kandydata na studia/studenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu;
 11. administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego.
Akceptuję "Klauzule informacyjna dla kandydatów na studia i studentów"