Wybrany tok: EiOOZ 2019 mgr 2.0 TOK EM P/ 2019/2020 zimowy

KierunekEkonomia
Specjalność
Nazwa tokuEiOOZ 2019 mgr 2.0 TOK EM P/ 2019/2020 zimowy
WydziałWydział Ekonomii
Planowana data zakończenia studiów2021-09-30
Długość studiów (w latach)2
Poziom wykszatałceniastudia drugiego stopnia

Wypełnij kwestionariusz osobowy

Zdjęcie

Zdjęcie można przesłać po rekrutacji przez strone: euczelnia.wseip.edu.pl, po zalogowaniu menu: Kartoteka->legitymacja

Kliknij lub przeciągnij i upuść tutaj nowe zdjęcie

Ankieta osobowa

Adres zameldowania

Podaj lokalizację urzędu pocztowego
 
Wybierz miejscowość (miasto lub wieś), np. Górno. Jeśli nie znajdziesz na liście swojej miejscowości wybierz "--inne--". Przy podpisywaniu umowy zwróć uwagę na brak miejscowości pracownikowi rekrutacji WSEPiNM.
Wpisz adres, np. Górno 158 / ul. Kielcecka 12/12 / Oś. Na Stoku 12/12A

Adres korespondencji. Korespondencja drogą elektoniczną.

Podaj lokalizację urzędu pocztowego
 
Wybierz miejscowość (miasto lub wieś), np. Górno. Jeśli nie znajdziesz na liście swojej miejscowości wybierz "--inne--". Przy podpisywaniu umowy zwróć uwagę na brak miejscowości pracownikowi rekrutacji WSEPiNM.
Wpisz adres, np. Górno 158 / ul. Kielcecka 12/12 / Oś. Na Stoku 12/12A

Do podania załączam

Świadectwo dojrzałości

 
W przypadku braku szkoły na liście proszę wybrać dowolną. Szkoła zostanie zmieniona na prawidłową podczas zapisu na studia.
 

Dyplom ukończenia studiów wyższych

 
 

Cudzoziemcy

Informacja o niepełnosprawności

Mobilna legitymacja studencka - mLegitymacja

Klauzula informacyjna dla kandydatów na studia i studentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. administratorem danych osobowych kandydatów na studia i studentów jest Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego z siedzibą w Kielcach, ul. Jagiellońska 109A;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@wsepinm.edu.pl, tel. 41 366 93 73;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na studia w WSEPiNM oraz realizacji zadań dydaktycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora w ramach wykonywania obowiązków służbowych; podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych;
 5. dane osobowe studenta przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, przy czym dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą przechowywane przez 50 lat;
 6. dane osobowe kandydata na studia, który nie podjął studiów będą przechowywane przez okres 180 dni, licząc od dnia inauguracji roku akademickiego, a następnie niszczone;
 7. każdy kandydat na studia/student ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody;
 8. kandydat na studia/student ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 9. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, dla których są zbierane; nie podanie tych danych może skutkować niemożnością realizacji tych celów;
 10. dane osobowe kandydata na studia/studenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu;
 11. administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego.